ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਿਠਾ ਸੱਚ ਕੇਹੜਾ ਹੈ?


ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਓਹ ਮਿੱਠਾ ਸੱਚ ਹੈ,
ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment